steag UE

steag Guvernul Romaniei

steag Instrumente structurale

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman
2014-2020

Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului „ȘCOALA FACE DIFERENȚA!” – POCU/74/6/18/104068 este dezvoltarea și implementarea unor măsuri integrate în domeniul educației, pentru 1.170 de persoane (copii, tineri, adulți) ce fac parte din grupuri vulnerabile.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Creșterea participării la învățământul antepreșcolar pentru 60 de copii, în special a celor cu risc de părăsire timpurie a școlii prin: activități care sprijină acomodarea copiilor în noul ciclu de învățământ, activități de tip grădiniță atractivă, acordarea de sprijin financiar și material, organizarea de cercuri educaționale, terapii specifice pentru copiii cu nevoi speciale, activități de implicare a părinților.
  2. Creșterea participării la învățământul preșcolar pentru 220 de copii, în special a celor cu risc de părăsire timpurie a școlii prin: activități de tip grădiniță prietenoasă/atractivă/incluzivă, organizarea de cercuri educaționale, acordarea de sprijin financiar și material, activități care sprijină acomodarea copiilor în noul ciclu de învățământ, activități de implicare a părinților, tabere și excursii școlare.
  3. Reducerea părăsirii timpurii a școlii pentru 540 de elevi, în special din grupurile vulnerabile prin măsuri de prevenire și intervenție: „Școală după școală”, activități de pregătire pentru copiii care urmează să intre într-un alt ciclu școlar, cercuri educaționale și inovative, de dezvoltare personală și consiliere școlară, acordarea de sprijin material, tabere și excursii școlare.
  4. Reîntoarcerea în sistemul de educație și formare a 200 de tineri și adulți prin programe „A doua șansă” și de tip „A doua șansă”, inclusiv prin furnizarea de sprijin financiar și material.
  5. Creșterea implicării a minimum 150 de părinți ai copiilor din antepreșcolar și preșcolar în risc de părăsire timpurie a școlii în procesul educațional, prin măsuri de informare și consiliere parentală și participare la evenimente și activități extracurriculare.
  6. Dezvoltarea de parteneriate pentru susținerea si îmbunătățirea procesului educațional: parteneriate între grădinițe publice și private, grădinițe – școli – părinți – comunitate, parteneriate scoli – autorități locale – angajatori.
  7. Modernizarea/amenajarea și dotarea spațiilor din școlile țintă pentru dezvoltarea propice a activităților de tip „Școală după școală”, grădiniță atractivă și a activităților pentru copiii cu nevoi speciale.